WIADOMOŚCI OGÓLNE

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


 

REGULAMIN SKLEPU

§1

Objaśnienia

 

 • Adres - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.

 • Adres przedsiębiorcy:

Wydawnictwo JSC

ul. Kwietna 12/1

80-325 Gdańsk

 • Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.jsc.pl zestawienie dostępnych rodzajĂłw dostawy i ich kosztĂłw.

 • Dane kontaktowe:

Wydawnictwo JSC

ul. Kwietna 12/1

80-325 Gdańsk


e-mail: sklep@jsc.pl

tel.: +48 884227317

 

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.jsc.pl

 • DowĂłd zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarĂłw i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 • Kodeks dobrych praktyk – zbiĂłr zasad postępowania, a w szczegĂłlności norm etycznych i zawodowych, o ktĂłrych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Koszyk – lista produktĂłw sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktĂłw - wyborĂłw Kupującego.

 • Kupujący – Konsument oraz Klient.

 • Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamĂłwieniu przez Kupującego.

 • Moment wydania rzeczy – moment, w ktĂłrym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.jsc.pl

 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, ktĂłra moĹźe być przedmiotem zamĂłwienia, a ktĂłra podana jest w sklepie www.jsc.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 • Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jsc.pl za pośrednictwem ktĂłrego Kupujący moĹźe złoĹźyć zamĂłwienie.

 • Sprzedający:

Wydawnictwo JSC

ul. Kwietna 12/1

80-325 Gdańsk

Poland

 

NIP: 584-194-38-66

 

 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a takĹźe wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.

 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku KonsumentĂłw i umowa sprzedaĹźy w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 • Wada – zarĂłwno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczegĂłlności jeśli rzecz:

 • nie ma ona właściwości, ktĂłre rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o ktĂłrych istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

 • nie nadaje się do celu, o ktĂłrym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeĹźenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,

 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeĹźeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za ktĂłrą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, ktĂłry postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,

 • nie ma ona właściwości, o ktĂłrej zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, ktĂłra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, ktĂłra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróşniającego przedstawia się jako producent, chyba Ĺźe Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mĂłgł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a takĹźe jeĹźeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 • ZamĂłwienie – oświadczenie woli Kupującego złoĹźone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktĂłw, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2

Warunki ogĂłlne

 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 • Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyraĹźone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktĂłw nie zawierają kosztu dostawy, ktĂłry określony jest w cenniku dostaw.

 • Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktĂłw znajdujących się w sklepie.

 • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • potwierdzenia zamĂłwienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamĂłwienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linkĂłw do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

 • dołączenia do zrealizowanego zamĂłwienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 • Sprzedający nie pobiera Ĺźadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środkĂłw porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umoĹźliwiającą porozumiewanie na odległość.

 • Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyĹźej 1024 px. UĹźywanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moĹźe mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.jsc.pl, naleĹźy je wszystkie wyłączyć.

 • Kupujący moĹźe skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamĂłwienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znakĂłw ustalanych przez Kupującego, ktĂłry ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osĂłb trzecich. Kupujący ma w kaĹźdej chwili moĹźliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.jsc.pl

 • Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3

Zawarcie umowy i realizacja

 

 • Zamówienia moĹźna składać 24 godziny na dobę.

 • W celu złoĹźenia zamĂłwienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z ktĂłrych część moĹźe być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu,

 • wybĂłr rodzaju dostawy,

 • wybĂłr rodzaju płatności,

 • wybĂłr miejsca wydania rzeczy,

 • złoĹźenie w sklepie zamĂłwienia poprzez uĹźycie przycisku „Kupuję”.

 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złoĹźenia zamówienia.

 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamĂłwienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złoĹźenia zamĂłwienia.

 • Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamĂłwienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 • Realizacja zamĂłwienia Klienta moĹźe być uzaleĹźniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamĂłwienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamĂłwienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamĂłwienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 • Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamĂłwień złoĹźonych z wielu produktĂłw w najdłuĹźszym terminie z określonych na kartach produktĂłw. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamĂłwienia.

 • Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaĹźy wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o ktĂłrych mowa w §2.

§4

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztĂłw, z wyjątkiem kosztĂłw określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument moĹźe złoĹźyć na formularzu, ktĂłrego wzĂłr stanowi załącznik - formularz dostępny pod adresem www.jsc.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 • Sprzedający wyłącza moĹźliwość złoĹźenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niĹź pisemna forma.

 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeĹźeli został podany w złoĹźonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uwaĹźana za niezawartą.

 • Konsument ma obowiązek zwrĂłcić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niĹź 14 dni od dnia, w ktĂłrym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od ktĂłrej odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 • Konsument nie ponosi kosztĂłw dostarczania treści cyfrowych, ktĂłre nie są zapisane na nośniku materialnym, jeĹźeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposĂłb wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niĹź w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złoĹźonego przez Konsumenta zwrĂłci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeĹźeli Konsument wybrał sposĂłb dostawy inny niĹź najtańszy zwykły sposĂłb dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwrĂłci Konsumentowi dodatkowych kosztĂłw zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy uĹźyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego uĹźył Konsument, chyba Ĺźe Konsument wyraĹşnie zgodził się na inny sposĂłb płatności, ktĂłry nie wiąże się dla niego z Ĺźadnymi kosztami.

 • Sprzedający moĹźe wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zaleĹźności od tego, ktĂłre zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w ktĂłrej cena lub wynagrodzenie zaleĹźy od wahań na rynku finansowym, nad ktĂłrymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i ktĂłre mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • w ktĂłrej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w ktĂłrej przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krĂłtki termin przydatności do uĹźycia,

 • w ktĂłrej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, ktĂłrej po otwarciu opakowania nie moĹźna zwrĂłcić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względĂłw higienicznych, jeĹźeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w ktĂłrej przedmiotem świadczenia są rzeczy, ktĂłre po dostarczeniu, ze względu na swĂłj charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • w ktĂłrej przedmiotem świadczenia są nagrania dĹşwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeĹźeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o dostarczanie treści cyfrowych, ktĂłre nie są zapisane na nośniku materialnym, jeĹźeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraĹşną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

 • o dostarczanie dziennikĂłw, periodykĂłw lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5

Rękojmia

 

 • Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec KlientĂłw z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 • W przypadku umowy z Konsumentem jeĹźeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, Ĺźe istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 • Konsument jeĹźeli rzecz sprzedana ma wadę, moĹźe:

 • złoĹźyć oświadczenie o żądaniu obniĹźenia ceny,

 • złoĹźyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • Konsument, moĹźe zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba Ĺźe doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposĂłb wybrany przez Konsumenta jest niemoĹźliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztĂłw w porĂłwnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztĂłw uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a takĹźe bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraĹźałby Konsumenta inny sposĂłb zaspokojenia.

 • Konsument nie moĹźe odstąpić od umowy, jeĹźeli wada jest nieistotna.

 • Konsument jeĹźeli rzecz sprzedana ma wadę, moĹźe rĂłwnieĹź:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 • żądać usunięcia wady.

 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 • Sprzedający moĹźe odmĂłwić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeĹźeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposĂłb wybrany przez kupującego jest niemoĹźliwe albo w porĂłwnaniu z drugim moĹźliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztĂłw.

 • W przypadku, jeĹźeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument moĹźe żądać od Sprzedającego demontaĹźu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztĂłw przewyĹźszających cenę rzeczy sprzedanej albo moĹźe żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztĂłw demontaĹźu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upowaĹźniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 • Konsument, ktĂłry wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeĹźeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposĂłb jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w ktĂłrym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upowaĹźniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.

 • Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniĹźenia ceny,

 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeĹźeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwĂłch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeĹźeli przedmiotem sprzedaĹźy jest rzecz uĹźywana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niĹź przed upływem dwĂłch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeĹźeli przedmiotem sprzedaĹźy jest rzecz uĹźywana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do uĹźycia kończy się po upływie dwĂłch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 • W terminach określonych w §4 Konsument moĹźe złoĹźyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniĹźeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeĹźeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złoĹźenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniĹźeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się rĂłwnieĹź do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 • Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 z tym Ĺźe bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w ktĂłrym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeĹźeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powĂłdztwa osoby trzeciej – od dnia, w ktĂłrym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 • JeĹźeli z powodu wady rzeczy Konsument złoĹźył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniĹźeniu ceny, moĹźe on żądać naprawienia szkody, ktĂłrą poniĂłsł przez to, Ĺźe zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za ktĂłre Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczegĂłlności moĹźe żądać zwrotu kosztĂłw zawarcia umowy, kosztĂłw odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładĂłw w takim zakresie, w jakim nie odniĂłsł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztĂłw procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogĂłlnych.

 • Upływ Ĺźadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeĹźeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6

Dane osobowe i ich bezpieczeństwo

 • Składając zamĂłwienie w Sklepie, Klient wyraĹźa zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwo JSC Janina Czołczyńska oraz na ich przetwarzanie dla celĂłw realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemoĹźliwia zrealizowanie zamĂłwienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 • Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo JSC Janina Czołczyńska. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu realizacji umowy. Wydawnictwo JSC Janina Czołczyńska zapewnia ochronę powierzanych mu przez KlientĂłw do przetwarzania danych osobowych.

 • Dane osobowe są chronione zgodnie z:

a. Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, oraz

b. Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

c. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

 • Wydawnictwo JSC Janina Czołczyńska stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez KlientĂłw, a w szczegĂłlności uniemoĹźliwiające dostęp do nich osĂłb trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisĂłw prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dążąc do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wydawnictwo JSC Janina Czołczyńska powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie:

  a. dostępu do danych;
  b. przechowywania danych; 
  c. wykonywania okresowych kopii bezpieczeństwa danych; 

   

Firmie ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, NIP: 8733250257, REGON: 122662465, posiadający adres poczty elektronicznej (e-mail): admin@mydevil.net.

 

 

 • W przypadku wyraĹźenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 • Klienci Sklepu mają prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takĹźe prawo do wyraĹźenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


 

§7

Postanowienia końcowe

 

 • Ĺťadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie moĹźe być równieĹź w ten sposób interpretowane, gdyĹź w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamĂłwieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w Ĺźycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.jsc.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedaĹźowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

ZAŁĄCZNIK: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Accept More info Reject